Христијанска етика

Црквата и времето

Доаѓањето Христово го внесе Царството Божјо во светот и местото каде што Царството Божјо се пројавува е Црквата. Токму Црквата е таа која ја внесува вечноста во историјата и на историјата ѝ ја отвора перспективата на вечноста. Црквата е телото Христово коешто го надминува местото и времето и го соединува човештвото во една заедница над…

Формирање на новите етички критериуми – V дел

Несомнено, една од причините е специфичната општествено политичка ситуација која владее во повеќето области со православно население. Ова меѓутоа не ја исцрпува ни ширината ни длабочината на проблемот. Една таква значајна причина, поврзана со историјата и преданијата на Православната Црква, е следнава: современата општествено-етичка проблематика, особено проблемите кои се поврзани со современата наука и технологија,…

Формирање на новите етички критериуми – IV дел

Меѓутоа особена важност во соочувањето со споменатите проблеми, има присуството на Светиите во животот на Црквата. Тие не се безгрешни личности, а обично, ниту извор на овоземните мудрости. Тие се сепак, сведоци на живото Божјо присуство и како такви секогаш постоеле и постојат во историјата на Црквата. Тие во секој историски миг го чуваат вистинското…

Формирање на новите етички критериуми – III дел

Човекољубивиот став на Црквата кон верниците не мора да значи напуштање или занемарување на апсолутниот карактер на евангелските должности и заповеди. Христовото Евангелие се објавува во светот, но не произлегува од светот и не мора да се прилагодува на неговите услови. Од друга страна, етичките и социјални проблеми директно се поврзани со местото и епохата…

Формирање на нови етички критериуми – II дел

  Многу проблеми од секојдневниот живот директно произлегуваат од човечката алчност. Ставот на Црквата во вакви случаи би можел да се формулира со Христовата реченица: „ Човеку, кој Ме постави да ви судам или да ве делам? Гледајте и пазете се од лакомство“. Христијанската етика го изразува Христовиот дух и духот на Неговата Црква, и…

Формирање на нови етички критериуми – I дел

Етиката има динамичен карактер. Заедно со човекот таа се движи во времето и просторот. Целта на етиката е да му помогне на човекот во неговото соочување со етичките проблеми, да раководи со него при обликувањето на правилата на етичко однесување и да го насочи кон правилен избор. Не е човекот создаден заради етиката, туку етиката…