Ετικέτα:Ο Ελεάζαρος

Ακολουθίες

О θρίαμβος του Σταυρού, η μνήμη των Μακκαβαίων και η αρχή της νηστείας της Παναγίας

Ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν, καὶ προσκυνοῦμεν καὶ μεγαλύνομεν, τὸ σὸν Κύριε κράτος, ὅτι παρέσχου ἡμῖν τοῖς δούλοις σου, Σταυρὸν τὸν θεῖον, τρυφὴν ἀδαπάνητον, καὶ φύλακα τῶν ψυχῶν, καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν.   Ἀπὸ τὴν ᾨδὴ ζ' του Κανόνος τοῦ τιμίου Σταυροῦ…