Ανακοινωθέν της Ι. Συνόδου, σχετικά με την αλλαγή καθεστώτος της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως

Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Στέφανος

Μοιραζόμενος την λύπη όλου του χριστιανικού κόσμοι, λόγω της αποφάσεως αλλαγής του καθεστώτος της Μεγάλης Εκκλησίας της του Θεού Σοφίας, το ωραιότερο κόσμημα της χριστιανικής αρχιτεκτονικής, της οποίας κτήτορας αποτελεί ο άγιος αυτοκράτορας Ιουστινιανός -γεννηθείς στην περιοχή της σημερινής Δημοκρατίας μας- ο Προεστώς της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και Βορείου Μακεδονίας, ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Στέφανος, εξ ονόματος του πληρώματος της τοπικής Εκκλησίας μας, απέστειλε γράμμα συμπαραστάσεως και υποστηρίξεως προς την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο.

Μεταξύ των άλλων, στο γράμμα του ο Μακαριώτατος ανέφερε πως «βαθεῖαν πίκραν, ἄκραν θλῖψιν καὶ μεγάλην ἀναταραχὴν προκαλεῖ ἡ ἀλλαγὴ τῆς καταστάσεως τοῦ παμμόρφου ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐνθυμίζει ἄλλους τινὰς καιρούς, τοὺς ὁποίους ὁ σύγχρονος κόσμος καὶ πολιτισμὸς δικαίως ἐθεώρει, καὶ μάλιστα θὰ ἔπρεπε ἀκόμη νὰ τοὺς θεωρεῖ ὡς σκοτεινὸν παρελθόν».

Ταυτόχρονα, στο γράμμα τονίζεται: «Θέλωμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὴν συμπονίαν καὶ τὴν ὑποστήριξιν ὅλου τοῦ ὀρθοδόξου λάου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς διὰ τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον καὶ τὴν Οἰκουμενικὴν Ἐκκλησίαν, καὶ διὰ τὴν Ὑμετέραν θεοφίλου καὶ φιλανθρώπου, καὶ ζήλῳ τε μεγάλῃ ὑπομονῇ, παρὰ Θεοῦ προικισμένην προσωπικότητα». Στο τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ισχυρές αντιδράσεις των ιδρυμάτων και των ιδιωτικών προσώπων θα συνεισφέρουν προς αλλαγή αυτής της αντιπολιτισμικής αποφάσεως.

Εκ της Ιεράς Συνόδου


«Ὁ Θεὸς, ἤλθωσαν ἔθνη», ύμνος για την Άλωση του Μανουήλ Δούκα Χρυσάφη


Πως ακουγόταν η ψαλτική στην Αγία Σοφία, πριν από 1500 χρόνια