Τό αὔριο νά εἶναι τό οἰκοδόμημα πού θά ἔχει ὡς θεμέλιον τό σήμερα!

Ομιλία από τον αρχιερατικό προϊστάμενο της κοινότητας της Αγίας Τριάδας Σταυροδρομίων (Ταξίμ), του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα, που την ανέγνωσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τραλλέων ​​κ. Βενιαμίν.
(Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 13.06.2022, Ναός Αγίας Τριάδας, Κωνσταντινούπολη)


Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀχρίδος κ. Στέφανε, 

Ἡ περιώνυμος καί ἄλλοτε πολυπληθής Κοινότης Σταυροδρομίου, μέτ’ αἰσθημάτων χαρᾶ καί  τιμῆς καί ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ, ὑποδέχεται ὑμᾶς, ὁμοῦ μετά τῆς τιμίας συνοδείας σας εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἑνός ἱστορικοῦ καί μεγαλόπρεποῦς Ναοῦ εἰς τό κέντρον τῆς Πόλεως τῶν πόλεων, κατόπιν εὐγενοῦς ἀδελφικῆς προσκλήσεως τοῦ Αὐθέντου καί Δεσπότου μας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαίου. 

Πανήγυρις τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας σήμερον, ἡμέραν  καθ’ ἥν ἑορτάζει τό συγκροτούν, συνέχων, ὁδηγών εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν, φωτίζων καί ἁγιάζον Πανάγιον Πνεῦμα. 

Ἡ Ἐκκλησία, τό Θεοΐδρυτον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού γνωρίζει νά ξεπερνᾶ τά σχήματα τοῦ κόσμου τούτου, τίς ἱστορικές συμβατότητες καί νά μήν συσχηματίζεται πρός τά πεπερασμένα ὄργανα τῆς πολιτικῆς καί κάθε μορφῆς ἐξουσίας κοσμικῆς καί ἄλλης, ἐγκεντρίζει ἐν Χριστῷ τά μέλη αὐτῆς ἄνευ διαχωρισμῶν, ἰδιοτέλειας, προσωπικῶν συμφερόντων καί ἐπηρεασμῶν, ἔξωθεν καί ἔσωθεν.

Ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ζωσμένη τό λέντιον τῆς διακονίας τῆς σωτηρίας ψυχῶν, ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί Ἀνέστη, ἔσμαξε τήν κόνιν ἡ ὁποία ἐκάλυψε τό ὑφ’ ὑμᾶς ἐκκλησιαστικόν σῶμα ἐπί ἱκανά ἔτη Σεβασμιώτατε, θέτουσα αὐτό εἰς τήν ἀπομόνωσιν τήν ἐσωστρέφειαν. Καί μιμούμενοι τό παράδειγμα τῶν Μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας, διότι “ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος” καί ἐν ταπεινώσει καί πνεύματι μαθητείας παρακαθήσατε χθές εἰς τήν οὐράνιον Τράπεζαν τῆς παραθέσεως τοῦ Σώματος καί τοῦ τιμίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. 

Ὑμεῖς, αναμένατε καρτερικῶς τόν Ἄγγελον Κυρίου, ὅστις ἐτάραξε τά ὕδατα τῆς πηγῆς, οὐχί τοῦ Σιλωάμ, ἀλλά τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς πηγῆς τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως τοῦ Γένους τῶν ὀρθοδόξων, τῆς θεραπείας τῶν ἐνδορθοδόξων διασπάσεων. Καί ἠσηκούσθη ἡ μύχια προσευχή σας, ἡ καρτερικότης σας, ἡ ὑπομονή σας καί καθώς λέγει ἡ Γραφή : ” Ὡσαύτως δέ καί τό Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν· τό γάρ τί προσευξόμεθα καθό δεῖ οὐκ οἴδαμεν, αὐτό τό Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις». (Ρωμ. 8, 26-27).

         Ἔχετε λοιπόν, θάρρος καί πίστιν, Σεβασμιώτατε καί λοιποί ἀδελφοί, εἰς τήν ἀνακαινιστικήν καί ἀναμορφωτικήν δύναμιν καί ἐνέργειαν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τοῦ ἀναπληροῦντος τάς ἐλλείψεις μας καί θεραπεύοντος τήν ἀσθένειάν μας καί τά ἐξ αὐτῆς ὀψώνια. Μείνετε κραταιοί καί πιστοί εἰς ὅσα κελεύει τό Πανάγιον Πνεῦμα καί ὅσα ὑπαγορεύει ἡ θέσις σας εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τό ἱερόν χρέος σας ἔναντι Θεοῦ καί ἱστορίας.

Σήμερον λοιπόν, ἤ καλίτερον καί σήμερον ὅπως καί χθές, ἀπολαμβάνουμε τό μεγαλεῖον τῆς χαρᾶς τῆς ἑνότητος καί τήν δύναμιν τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ διά τῆς Ἐκκλησίας και μάλιστα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Εὑρίσκεσθε εἰς τό κέντρον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς τόν Ἱερόν μας Ναόν διακονεῖται ἀπό μακροῦ χρόνου ἡ ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ κέντρου τῆς Πόλεως. Ἀγωνιζόμεθα ὑπό τάς πνευματικάς καί Κανονικάς ἐντολάς τοῦ Κυριάρχου καί Ποιμενάρχου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου καί πορευόμεθα τήν ὁδόν πρός τήν σωτηρίαν.

Εἶμαι πεπεισμένιος ὅτι ὁ Παναγιώτατος, ὁ σοφός αὐτός ἐκκλησιαστικός ἀνήρ τῆς Ἐκκλησίας μας, μαζί μέ τήν ἀκρίβειαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς πράξεως ἀποκαταστάσεώς σας, σίγουρα θά εὕρε τήν οἰκονομίαν καί τό πνεῦμα τῆς εὐρύτητος τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ πνεύματός της, πάντοτε μέ γνώμονα τό πνευματικόν συμφέρον τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τάς ἀνάγκας τῆς Ἐκκλησίας Του.

Ἐκφράζων καί αὗθις τάς υἱκας θερμάς μου εὐχαριστίας πρός Τόν  Παναγιώτατον Πατριάρχην μας διά τήν εὐλογητήν παρουσίαν καί συμπροσευχήν Του σήμερον, εἰς τόν μεγαλοπρεπή τοῦτον Ἱερόν Ναόν, εὐχόμεθα τό μέλλον νά εἶναι πολύ καλίτερον ἀπό τό παρελθόν! Τό αὔριο νά εἶναι τό οἰκοδόμημα πού θά ἔχει ὡς θεμέλιον τό σήμερα! 

Σεβασμιώτατε, εἰς ἀνάμνησιν τῆς σημερινῆς σας ἱερουργίας, δεχθῆτε ὡς ἁπτήν ἀνάμνησιν ἕν ἐλάχιστον ἐνθύμιον ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητός μας καί ἑμοῦ.

Εἰς ἔτη πολλά!