Христијанска етика

Смислата на животот – I дел

Барањето смисла Барањето смисла на животот не е проблем само на философијата, туку и основна секојдневна неопходност. Веднаш штом ќе добие самосознание, човекот си го поставува прашањето за смислата на животот. Таа недоумица се засилува и стекнува трагични размери, кога тој се исправа пред крајни или екстремни егзистенцијални ситуации. Задоволителниот одговор за прашањето на смислата…

Од што се раѓа безбожието

Безбожието е рамнодушност кон себеси. Најчесто, безбожниците не сакаат да веруваат зашто Бог не ги интересира. Животот, да се рече, им тече нормално, како подмачкан, тие си можат и без Бога. Тие работат, одмораат, јадат, пијат, гледаат телевизија, работат на компјутер, си го возат автомобилот... Општо земено живеат еден потполно нормален живот. Можат и по…

Егзистенцијални и биоетички ставови – ΙII дел

Етика и биоетика Христијанската биоетика не може да биде истражувана независно од христијанската етика. Притоа, многу од проблемите во оваа наука, како што е стерилитетот, абортусите итн., се разгледуваат во рамките на христијанската етика. Се разбира, преку можностите коишто денес науката и технологијата му ги предлагаат на човекот, тие проблеми стекнуваат пошироки размери и уште…

Потребата на современото македонско општество од предметот Етика во религиите во образованието

Темата за која ќе говорам е значајна за нас како професори по Етика во Религиите и е сосема природно на овој семинар да се говори за важноста од овој предмет во образованието, но самото излагање не би сакал да го насочам кон нашите проблеми. Тоа се проблеми поврзани со статусот на предметот во образованието, а…

Егзистенцијални и биоетички ставови – ΙI дел

Биоетичка проблематика   Биоетичката проблематика го третира проблемот на современата биоетика. Оваа наука, чијашто главна содржина е биомедицинската етика, ја опфаќа целата област на етиката, од индивидуалното и социјално поведение на човекот, до неговите односи со животните, растенијата и целата твар. Биоетиката е par excellence современа етика, којашто го иницира хомогенизирањето на моралното мислење и…

Ликот на вероучителот во образованието

Отец Бобан МитевскиВозљубени вероучители, Претпоставувам дека сите од мене очекувате да ви зборувам, односно да се обидам да ја расветлам личноста на вероучителот, што е многу поопширно и поразлично од тоа да се зборува за ликот на наставникот по предметот „Етика во религии“, зашто вероучител или учител во верата не е оној кој само професионално…