Ознака:Декларација

Човекови права

Православието и човековите права – XII дел

Правата на идните поколенија              Самоограничувањето и аскетскиот начин на живот се исто така поврзани со сфаќањето за местото на човештвото во многу поширока перспектива – во светот на природата и животинскиот свет – и со признанието дека не може…

Човекови права

Православието и човековите права – V дел

Изложување на православното сфаќање за човечката состојба и неговата врска со фундаменталните права на човекот За да може да ја разјасниме концепцијата за човечката природа на којашто се заснова православната мисла, ќе се задржиме накратко на некои основни црти на…

Човекови права

Православието и човековите права – ΙV дел

Неодреденоста и двосмисленоста на фундаменталните сфаќања Преамбулата на Општата декларација настојува за „признавање на достоинството кое што им припаѓа на сите членови на човечкиот род, на нивните еднакви и неотповикливи права“. Член 29 зборува за „слободен и целосен развој“ на…