Ознака:Човекови права

Човекови права

Православието и човековите права – VII дел

Правата на човекот во историјата на Православната Црква Во однос на правата на човекот би можеле да разграничиме четири периоди во историјата на нашата Црква. Првите три века на Христијанството Првиот период ги опфаќа првите три века на Христијанството, кога…

Човекови права

Православието и човековите права – VI дел

Според православното гледиште, секое разгледување на принципите на достоинството, еднаквоста и слободата, треба да се заснова на богословските фундаменти, кои беа накратко наведени погоре. Човечкото достоинство не е некаква површна гордост, туку произлегува од убеденоста дека секое човечко битие е…

Човекови права

Православието и човековите права – V дел

Изложување на православното сфаќање за човечката состојба и неговата врска со фундаменталните права на човекот За да може да ја разјасниме концепцијата за човечката природа на којашто се заснова православната мисла, ќе се задржиме накратко на некои основни црти на…

Човекови права

Православието и човековите права – ΙV дел

Неодреденоста и двосмисленоста на фундаменталните сфаќања Преамбулата на Општата декларација настојува за „признавање на достоинството кое што им припаѓа на сите членови на човечкиот род, на нивните еднакви и неотповикливи права“. Член 29 зборува за „слободен и целосен развој“ на…

Човекови права

Православието и човековите права – ΙΙI дел

Упростен надоптимизам Доколку ги читаме, меѓу редови, Декларациите за правата на човекот, ќе откриеме доста површен надоптимизам во однос на човечката природа. Напротив, последните десетлетија придонесоа за подлабоко осознавање на човековиот варваризам – сознание кое често води до очај. Трагичниот…

Човекови права

Православието и човековите права – ΙΙ дел

Прашањето за основните претпоставки Официјалниот зборник објавен по повод 30 годишнината од Општата декларација за човекови права наведува:  Корените на оваа загриженост се кријат во хуманистичката традиција на ренесансата; во борбата за самоопределување, независност и еднаквост, кои се одвивале и…